CARTA DELS PROFESSIONALS DE SERVEIS SOCIALS A Sr. TRIAS.

A L’ATENCIÓ SR. TRIAS, EXCEL.LENTÍSSIM ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

ACORD PROFESSIONAL

PROFESSIONALS DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS EN RELACIÓ ALS DESNONAMENTS

Els Equips bàsics de serveis socials, formats per Treballadors/es Socials, Educadors/es Socials i Psicòlegs/gues, amb el Suport dels i les professionals de les Unitats de Gestió Administratives, som qui de primera mà coneixem el patiment que està generant a la ciutadania la creixent desigualtat social. Valorem que aquesta desigualtat atempta contra els pilars bàsics de l’ordenament democràtic que són la llibertat, la dignitat i la igualtat de tota la ciutadania. La pèrdua de l’habitatge provocada per l’augment de desnonaments és un dels problemes més greus que estan patint molts ciutadans i ciutadanes.
Els/les professionals de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona volem manifestar amb aquest escrit el nostre posicionament davant la situació provocada pels desnonaments a la ciutat de Barcelona.

CONTINUAR LLEGINT.

 

Com actuen els polls de ‘la casta’.

Un partit fantasma usurpa el nom a Guanyem amb la complicitat del Ministeri de l’Interior

Entrada publicada a Guanyem Barcelona.

Guanyem Barcelona es va presentar el 26 de juny a l’escola Collaso i Gil, al barri del Raval, amb l’objectiu de construir una candidatura de confluència per guanyar l’alcaldia de Barcelona. En la seva primera fase, es va proposar aconseguir almenys 30.000 signatures per validar el projecte amb la ciutadania. Així, el 13 d’agost i davant el bon ritme de la recollida de signatures, Guanyem es va constituir com a partit polític davant notari…

continuar llegint

Guanyem Barcelona. Codi d’ètica política.

Criteris d’introducció de les aportacions

a) de les jornades de codi ètic

-S’han fet modificacions al text en aquells punts on hi havia consens de les taules.

-Per fer més senzill el document, s’han tret les aportacions que feien referència a la seva implementació i detall (es conserven per quan es faci un reglament o protocol d’aplicació).

-En els punts en què es mantenia una forquilla a les jornades, s’han tingut en compte les aportacions a l’eina en línia, DemocracyOS.

-S’ha revisat la redacció per evitar el llenguatge sexista.

b) de l’eina en línia:

-S’han introduït les aportacions dels comentaris amb més votacions, fins als comentaris que tenien la meitat dels vots que el comentari més votat en aquest apartat.

-S’han valorat els comentaris amb més votacions, sempre que les respostes a aquells comentaris no fossin negatives, en aquest cas, els elements de desacord han quedat fora de les aportacions introduïdes.

-S’han valorat les aportacions fetes per perfils col·lectius validats.

-De les anotacions al marge, s’apunten les més repetides o les que demanen un canvi en la redacció.

Governar obeint.

Codi d’ètica política.

El present document neix amb la voluntat de ser un pas endavant en la necessària revolta democràtica que actualment necessitem a casa nostra.

Aquest document recull un codi de pràctiques i accions concretes que les persones que ocupin càrrecs electes i de lliure designació hauran de complir per assegurar una gestió política compromesa i propera a la ciutadania, amb mecanismes eficaços de transparència en el finançament i rendició de comptes democràtics i populars, i amb espais reals de participació i decisió de la ciutadania en els afers públics.

També es plantegen diversos compromisos i mesures que tenen com a objectiu garantir que tothom pugui dedicar el temps necessari a la gestió política i a les funcions públiques i, alhora, acabar amb els privilegis dels quals, durant molts anys, han gaudit bona part de la classe política, provocant un greu allunyament vers els interessos de laciutadania.

Aquest compromís d’ètica política parteix des de la confiança i el compromís que aquesta candidatura manté amb les persones que ocuparan un càrrec de responsabilitat pública, a més d’un mecanisme de suport, supervisió i control a la seva tasca.

Les persones que ocupin càrrecs públics sota el mandat d’aquest codi d’ètica política es comprometen també a impulsar els instruments i mecanismes legals necessari perquè aquests principis ètics es converteixin en norma obligatòria per tothom a l’administració municipal.

Aquest codi ètic vol ser flexible, dinàmic i concís. La candidatura treballarà en un reglament que concreti i faci operatius els principis del codi ètic.

Els principis recollits en aquest codi ètic comprometen a totes les persones de la candidatura que ocupin càrrecs electes, de lliure designació i gerencials, tant de l’Ajuntament de Barcelona com de les altres institucions metropolitanes públiques i semipúbliquesen què l’Ajuntament té participació financera i en els espais de presa de decisions.

Totes aquestes persones es comprometen a:

Defensar l’aplicació de la Declaració Universal dels Drets Humans en els àmbits social, polític i institucional de la nostra societat.

1.-Democratització de la representació política, fiscalització i rendició de comptes:

1.1.-Defensar allò establert en el programa polític de la candidatura i actuar com a representants obligats a seguir les decisions preses en els mecanismes democràtics i oberts a tota la població que fixi la candidatura, promovent la coresponsabilitat política de tots i totes.

1.2.-Fer públiques les seves agendes, per tal de fer visible amb qui es reuneixen i els temes que es tracten. Es faran públics també els ordres del dia i les actes de les reunions.

1.3-Facilitar tots els seus ingressos, béns i rendiments patrimonials, així com totes aquelles dades necessàries per a la detecció de possibles conflictes d’interessos i la elaboració d’auditories ciutadanes. Aquest compromís s’estendrà en els 3 anys següents a la seva sortida de la funció pública.

1.4-Fer públics els criteris de contractació dels càrrecs de lliure designació.

1.5-Rendició comptes de les actuacions dels representats davant de la ciutadania, mitjançant instruments presencials i virtuals, assemblearis, democràtics, i oberts a tothom d’àmbit sectorial o de zona (ciutat, barri o districte). La informació es presentarà sempre en un format open data que permeti treballar-la.

1.6-Acceptació de la censura (i revocació, si s’escau) de regidors/es i càrrecs de lliure designació per mala gestió o per incompliment flagrant i no justificat del programa. Perquè això sigui possible, s’establiran mecanismes de garantia i avaluació de la gestió de les persones amb càrrecs públics de la candidatura, i la ciutadania tindrà el dret i el deure de participar activament en el control i seguiment de la tasca dels càrrecs públics per tal de garantir una aplicació correcta i honesta d’aquest principi.

1.7.-No accedir durant un període mínim de 5 anys a càrrecs de responsabilitat en empreses creades, regulades, supervisades, o que hagin estat beneficiàries d’un contracte municipal, dins l’àmbit i/o sector en què ha desenvolupat la seva funció representativa. En cap cas se n’ocuparan càrrecs als consells d’administració.

1.8-Mantenir un contacte habitual amb col·lectius en situació de vulnerabilitat, garantir l’espai necessari a les seves agendes per atendre’ls i donar respostes a les seves propostes, i tenir presents, a l’hora de prendre decisions, els informes de les persones de l’administració que treballen amb aquests col·lectius.

1.9-Garantir la participació de la ciutadania en la presa de decisions rellevants i en el posicionament polític de la candidatura sobre temes estratègics i projectesdimpacte social, ambiental o urbanístic a la ciutat, districtes o barris tenint en compte els principis de subsidiarietat i solidaritat. Tots les persones que ocupin càrrecs electes i de designació es comprometen a impulsar i donar suport a totes les inici atives ciutadanes, proposades a través del marc legal vigent o en el marc de la candidatura (a escala de barri, districte o ciutat).

2.-Finançament, transparència i gestió de les despeses:

La candidatura es compromet a:

2.1.-Ser transparent en la seva gestió, publicant desagregades totes les dades referents als ingressos i despeses, que gestionarà en comptes d’entitats d’economia social i solidària.

2.1-Posar un topall màxim a les donacions privades.

2.2.-La renúncia explícita als crèdits bancaris i a les donacions de particulars que pugin coartar la independència política de la candidatura. La candidatura tindrà un compromís explícit de treballar amb les institucions de la banca ètica per garantir la independència i la coherència amb el seu programa.

2.3.-Apostar clarament per una limitació dràstica de la despesa en campanyaelectoral.

2.4.-Fomentar el micromecenatge finalista, és a dir, el petit mecenatge destinat a accions i necessitats concretes.

2.5.-A no utilitzar fundacions o entitats jurídiques per finançar-se amb recursos i mecanismes poc transparents, i amb objectius diferents als de la candidatura.

2.6.-La introducció de sancions administratives i penals efectives en cas definançament irregular.

2.7.-La candidatura farà un ús del finançament coherent amb aquest codi ètic i els seus valors, realitzant aportacions puntuals i finalistes encaminades a enfortir el teixit associatiu (sense generar dependències o clientelismes).

3.-Professionalització de la política, supressió de privilegis i mesures contra la corrupció:

Les persones amb càrrecs electes, gerencials i de lliure designació es comprometen a:

3.1.-Renunciar als regals i privilegis que se’ls puguin oferir per la seva condició i que puguin significar un tracte de favor.

3.2.-No duplicar càrrecs a les institucions, tret d’aquells vinculats a la seva condició de regidor/a.

3.3.-No duplicar sous ni cobrar remuneracions extres per assistir a reunions.

3.4.-A establir un sou màxim de 2.200 euros com a salari net mensual, incloent dietes, entenent que aquesta retribució garanteix unes condicions dignes per exercir les responsabilitats i funcions que suposa el càrrec assumit. El sou serà variable també en funció de les responsabilitats.

3.5.-Limitar el seu mandat a dues legislatures consecutives, excepcionalment prorrogable a un mandat més sempre que es doni un procés de discussió i validació ciutadana.

3.6.-Compromís de renúncia o cessament de forma immediata de tots els càrrecs, davant laimputació per la judicatura de delictes relacionats amb corrupció, prevaricació amb ànim de lucre, tràfic d’influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, suborn, malversació i apropiació de fons públics ja sigui per interès propi o per afavorir terceres persones. Així com també encasos d’acusació judicial per delictes de racisme, xenofòbia, violència de gènere, homofòbia o altres delictes contra els drets humans o els drets de les persones treballadores.

3.7-Fer un bon traspàs d’informació i de coneixement (sense remuneració) seguint un protocol acordat en el marc de la candidatura. [22]

La candidatura es compromet a:

3.8-A facilitar la conciliació entre la vida laboral i la política, establint mecanismes de suport als càrrecs públics durant la seva reincorporació al món laboral en cas de no trobar feina.

3.9-Desenvolupar mecanismes per la conciliació entre la vida familiar i política.

Disposicions addicionals:

Disposició addicional transitòria 1. El reglament que reguli el codi ètic hauria d’incorporar mecanismes per vetllar que s’implementa correctament i especificar-ne els canals de modificació, entre altres aspectes.

Disposició addicional transitòria 2. Queda pendent incorporar en el codi ètic l’ús que es farà del finançament que rebi la candidatura.

Disposició addicional transitòria 3. Queda pendent identificar quins elements es portaran a consulta directa i vinculant.

Bibliografia

Aquest document ha estat redactat per Guanyem Barcelona a partir de material escrit i els debats sobre el codi ètic i municipalisme realitzats al llarg dels dos mesos en un espai de confluència amb diferents forces polítiques. Per a la redacció d’aquest text s’han utilitzat documents diversos aportats per companys i companyes de:

* La Trobada Popular Municipalista, a partir d’aquest document; i la CUP.

* ICV, a partir dels estatuts i el Decàleg contra la corrupció; i EUiA, a partir de la Carta Financera i la          Carta Ètica.

* Podem.

* Partit X , a partir d’Obligaciones de gobiernos y ciudadanos , i Condiciones del eurodiputado.

* Parlament Ciutadà.

* ANOVA.

* Bildu.

* Procés Constituent , a partir de Per un municipalisme constituent.

* Guanyem Barcelona, a partir de Principis i compromisos per començar un camí.

Carta al Sr. Xavier Trias

Por Arnau Mallol i Baró @Arnaumb_ Publicado el 14/11/14 en su blog

Carta dirigida al senyor Xavier Trias i Vidal de Llobatera sobre la indignitat de la seva (no) actuació en el ple extraordinari sobre desnonaments i la revolució democràtica que el traurà de l’Ajuntament.

Senyor Xavier Trias,
em dirigeixo a vostè per parlar-li del ple extraordinari sobre els desnonaments celebrat ahir, dijous 13 de novembre, a l’ajuntament de Barcelona.
Sí, ahir, es va celebrar un ple extraordinari sobre una de les majors xacres que afecten la nostra ciutat.
Sí, ahir dia 13, senyor Xavier Trias hi havia reunió del consell plenari de l’Ajuntament.
Sí, ahir dijous, es reunien de forma urgent tots els membres del consistori barceloní per debatre com afrontar la catastròfica situació (més de 20 desnonaments diaris a Barcelona) que suposen els desnonaments a casa nostra.
Sí, li recordo tot això, li recordo que ahir es feia aquest ple, perquè vostè no hi era.
Vostè ahir, només hi era de cos present, però no va intervenir en cap moment.
Vostè ahir va absentar-se de les seves funcions.
Vostè ahir, va demostrar, altre cop, que no mereix la vara d’alcalde d’aquesta ciutat.
No només no mereix l’alcaldia per ser el màxim absent del ple d’ahir, sinó per delegar les actuacions en un dels tinents d’alcalde més prepotent i demagog que hem conegut en anys en aquesta ciutat.
Els barcelonins i barcelonines no hem d’aguantar els atacs agressius d’un equip de govern que es pensa que la ciutat, que hem construït entre totes i tots, és seva i que es ventila en poc més d’una hora un ple sobre la vulneració del dret a l’habitatge i la vida que suposen els milers de desnonaments.
Per sort, senyor Xavier Trias. I sí, li dic, senyor Trias, perquè vostè no és digne per capitanejar l’alcaldia de Barcelona.
Vostè no és l’alcalde d’aquesta ciutat, perquè es ven els nostres barris, els nostres carrers i places al major postor, i actua més com a mesell de les grans empreses i fons voltors estrangers (li recordo la Marina de luxe del Port Vell? I els hotels i solars de Poblenou? Si vol puc continuar…) que no com el primer, i màxim, defensor dels barcelonins i barcelonines.
Com li deia, per sort dels habitants d’aquesta meravellosa ciutat, la ciutat que hem construït els veïns i veïnes, a vostè, senyor Xavier Trias i Vidal de Llobatera, li queda molt poc a l’Ajuntament.
Li queden 6 mesos.
Si vol li dic en setmanes: 27.
O en dies: 191

El 24 de maig de 2015 tot canviarà.

La revolució democràtica arriba a la plaça Sant Jaume número 1 de Barcelona. I, per fi, a partir d’aquest dia de maig, el govern de l’Ajuntament estarà al servei dels barcelonins i barcelonines!